سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
بنیاد تعاون بین الملل اسلام 
مدیر اردوهای آمریکا 
 
 
مدیریت 
همکاری 
بنیاد تعاون بین الملل اسلام 
مدیر گروه کودک و نوجوان 
 
 
تدوین کتب به زبان انگلیسی 
همکاری 
دانشگاه مفید 
همکار پژوهشی 
 
 
پژوهش 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
مدیر گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 
 
ادامه دارد 
مدیریت پژوهشی